III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

          Maciej Lisicki jest Wiceprezesem Zarządu - Dyrektorem ds. Przewozów, Infrastruktury i Rozwoju Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 

 

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowego Studium Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas stanu wojennego należał do kierownictwa regionalnych i ogólnopolskich struktur niezależnego harcerstwa. W 1989 roku był jednym z założycieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i pełnił funkcje kierownicze w organizacji. Uczestniczył w odradzaniu polskiego harcerstwa na terenie Litwy, Białorusi i Rosji.

Od roku 1990 związany z Akademicką Spółdzielnią Mieszkaniową, w której od 1997 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W tym czasie przeprowadził pionierską i jak dotąd jedyną w Gdańsku udaną realizację inwestycji mieszkaniowej usytuowanej na terenach zajętych przez zabudowę substandardową, zajętą przez najemców lokali komunalnych. Jako pierwszy Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej wprowadził monitoring osiedlowy. Przez 17 lat był również biegłym Sądu Okręgowego w Gdańsku w zakresie czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych.

Od roku 1998 radny Miasta Gdańska, w latach 1998-2002 wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska. Reprezentant polskich miast w Związku Miast Bałtyckich.

W styczniu 2007 r. objął stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej. Do jego zadań należało w szczególności ustalanie programów rozwoju usług w zakresie infrastruktury komunalnej, usprawnianie systemu komunikacyjnego miasta, kształtowanie cen za usługi komunalne, rozwój budownictwa, zarządzanie zasobami mieszkaniowym, planowanie gospodarki wodno-ściekowej, ciepłowniczej i melioracyjnej.

Obecnie jest Wiceprezesem Zarządu - Dyrektorem ds. Przewozów, Infrastruktury i Rozwoju Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 

Kolekcjonuje stare listy i pocztówki, hobbystycznie zajmuje się historią Gdańska.